środa, 28 kwietnia 2021

A huge fairytale world - Angeldust.

     Angeldust jest grą multiplayer z malowniczym i gigantycznym otwartym światem nastawionym na eksplorację oraz budownictwo. Bazując na swojej starej recenzji oraz rozgrywce sprzed prawie 4 lat, pora odświeżyć informacje o grze. Grając 4 lata temu nie było takich urozmaiceń, jak obecnie. Nie ma co cię dziwić, gra wówczas była w early access. Angeldust  nie oferował wtedy zbyt wiele poza eksploracją, polowaniem na stworki oraz budowaniem, lecz i tak była przyjemność z rozgrywki za sprawą poznanych graczy.


    Grając razem z poznanym wcześniej kolegą postanowiliśmy wybudować miasto, co zrealizowaliśmy, lecz niestety nie byliśmy do końca zadowoleni z efektów współpracy. Nie chodziło o wygląd miasta czy rozmiary, ale o to że miasto świeciło pustkami. Tak gadając miedzy sobą przyszła myśl: szkoda że nie ma możliwości dodawania NPC do budowli, tak aby miasto wyglądało tak, że coś tam się dzieje, ale to była tylko nasza rozmowa.

    Rok temu okazyjnie sprawdziłem grę, co się w niej zmieniło, czy starzy znajomi grają, widok zmian zadziwił mnie, dosłownie. Nowości, które zostały wprowadzone do gry całkowicie i diametralnie urozmaiciły i ulepszyły rozgrywkę. Dodanie możliwości oswajania zwierzaków, wierzchowce, nowe rodzaje bloczków urozmaicające budowę.

    Gdy ponownie zawitałem do gry byłem pozytywnie zaskoczony zmianami, a mianowicie dodana została opcja przypisywania NPC do budynków, co mocno zmieniło oblicze rozgrywki oraz znacząco urozmaiciło rozgrywkę. Wystarczy już pisania o nowościach i przejdźmy do szczegółowego opisu gry.

Angeldust niestety nie posiada polskiego tłumaczenia, lecz język angielski zastosowany w grze jest prosty i zrozumiały.


Możliwość wybrania wizualnego stylu świata gry.


Dostępne mamy 4 klasy postaci:

Warrior - Walka w zwarciu.


Builder - Idealna klasa postaci do budowania.


Scout - Walka dystansowa.Sorceress - Klasa nadająca się do walki dystansowej oraz jako support, uzdrowiciel.


    Każda z klas postaci jest zdatna do walki oraz budowy, lecz tylko Builder posiada stosowny ekwipunek przypisany do budowania.

    Skoro jesteśmy przy kwestii budowania, to gra oferuje nam sporo możliwości oraz materiałów, które możemy wykorzystać podczas realizowania swoich inspiracji. W tej kwestii nic nas nie ogranicza poza własną kreatywnością. 
Przedstawione powyżej zdjęcia ukazują tylko małą część materiałów do budowania, a jest ich o wiele więcej, które możemy zakupić w sklepie.


Podczas eksploracji świata gry napotkacie na swojej drodze wiele stworków, za których pokonanie otrzymacie złoto, możecie je wykorzystać do zakupu materiałów, parcel pod budowę, bądź ekwipunek dla danej klasy postaci. Oprócz potworków możecie odkryć wiele ukrytych lokacji, które zostały stworzone przez graczy.


Oprócz samej eksploracji oraz budowania możecie sprawdzić się w PVP do którego jest przeznaczona osobna mapka.

Angeldust jest bardzo przyjemną i relaksującą grą, ogromny świat, pełna swoboda budowania, lokacje, które czekają na odkrycie. Gra posiada ogromny potencjał rozwoju, a jej twórca @AngeldustLive na pewno zadba o jej dalszy rozwój.

A tu dla was link do strony gry gdzie założycie sobie konto ANGELDUST  

To już wszystko w tym materiale, ale zanim zakończę ten temat to zapraszam was do galerii z mojej rozgrywki.

Zapraszam was do komentowania, pozostawienia followka, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami oraz na social media Instagram oraz Twitter

Pozdrawiam

---------------------------------------------------------------------------------------------

English Version

Angeldust is a multiplayer game with a picturesque and gigantic open world focused on exploration and building. Based on my old review and gameplay from almost 4 years ago, it's time to refresh the information about the game. Playing 4 years ago, there wasn't as much variety as there is now. Not surprisingly, the game was in early access back then. Angeldust didn't offer much then except for exploration, hunting for creatures and building, but it was still a pleasure to play thanks to the players we met.

  Playing together with a friend we met earlier, we decided to build a city, which we did, but unfortunately we were not completely satisfied with the results of cooperation. It wasn't about the look of the city or the size, but the fact that the city was empty. While talking among ourselves the following thought came to mind: it's a shame that there's no possibility to add NPCs to buildings, so that the city looks like something is happening there, but that was just our conversation.

    A year ago I occasionally checked the game, what has changed in it, if old friends are playing, the sight of changes amazed me, literally. The innovations that have been introduced to the game have completely and dramatically diversified and improved the gameplay. Adding the ability to tame pets, mounts, new types of blocks diversifying the build.

When I re-entered the game I was positively surprised by the changes, namely the option to assign NPCs to buildings, which greatly changed the face of the gameplay and significantly varied the gameplay. Enough of writing about the news and let's go to the detailed description of the game.

Angeldust unfortunately does not have a Polish translation, but the English language used in the game is simple and understandable.


Ability to choose the visual style of the game world.


We have 4 character classes available:

  • Warrior - Close combat
  • Builder - The perfect character class to build.
  • Scout - Long range combat
  • Sorceress - A class suitable for ranged combat and as a support, healer.
Each character class is capable of fighting and building, but only the Builder has the appropriate equipment for building.

    While we are on the subject of building, the game offers us a lot of opportunities and materials that we can use while realizing our inspirations. In this matter, nothing limits us except our own creativity.

    The pictures above show only a small portion of the building materials, and there are many more that we can purchase in the store.

    During the exploration of the game world you will encounter many creatures on your way, for defeating them you will receive gold, which you can use to purchase materials, building plots or equipment for a particular class of character. In addition to monsters you can discover many hidden locations, which were created by players and others.

In addition to the exploration and building you can test yourself in PVP, for which there is a separate map.

Angeldust is a very enjoyable and relaxing game, huge world, full freedom of building, locations that are waiting to be discovered. The game has a huge potential for development, and its creator @AngeldustLive will certainly take care of its further development.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza